برای پاک کردن آدامس از کف کفش یک راه حل بسیار ساده وجود داره و اون هم استفاده از یک تکه یخ هست

یک تکه یخ رو روی آدامس مالیده و پس از صفت شدن آدامس بر اثر سرما ، آن را از کف کفش جدا کنید